MUĞLA TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ

BİRİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER
Kapsam ve Tanımlar
Kapsam
MADDE 1 - Bu Yönetmelik 5174  sayılı Kanunun 39/k maddesi gereğince hazırlanmış olup Muğla Ticaret Borsası'nın organlarının nitelikleri ve seçim usulleri ile organlık vasfını yitirme hâl ve usullerini, görev ve yetkileri ile çalışma usullerini, üyeleri ile olan karşılıklı hak ve yükümlülüklerini, gelir ve harcamaları ile bütçelerini, borsa personeli, personel haklarını, işlerin yürütülmesi şekil ve usulleri ile temsil ile imza yetkilerini belirtmek ve işleyişe ilişkin  esasları kapsar.
Tanımlar
MADDE 2 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında geçen; 
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 
b) Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,  
c) Borsa:  Muğla Ticaret Borsasını, 
d) Kanun: 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununu,
e) Mevzuat: Başta 5174 sayılı Kanun olmak üzere bütün Kanun, Tüzük, Yönetmelik,
Talimatname, Genelge ve Bakanlıkların Tebliğini,
f) Üye: Muğla Ticaret Borsasına kayıtlı gerçek ve tüzel kişileri,
g) Meclis: Muğla Ticaret Borsası Meclisini,
h)Yönetim Kurulu: Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kururlunu,
ı) Disiplin Kurulu: Muğla Ticaret Borsası Disiplin Kurulunu,
i)  Hesap İnceleme Komisyonu: Muğla Ticaret Borsası Hesap İnceleme Komisyonunu,
k) Organlar: Muğla Ticaret Borsası Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim ve Disiplin Kurulunu,
L) Sigorta ve Emekli Sandığı: Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığını,
l) Personel: Muğla Ticaret Borsasının memur, sözleşmeli personel, geçici personel, hizmetliler ve İş Kanununa tabi çalışanlarını, ifade eder
İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Görevleri
Muğla Ticaret Borsası
MADDE 3 - Muğla Ticaret Borsası, 5174 sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip kurumdur.
Muğla Ticaret Borsasının çalışma alanları
MADDE 4- Muğla Ticaret Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır.
Muğla Ticaret Borsanın görevleri
MADDE 5- Borsanın görevleri 5174 sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklerinde açıkça belirtilmiştir.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Borsa Organları, Oluşumları ve Görevleri
Borsa organları
MADDE 6 - Borsanın organları şunlardır:
a) Meclis.
b) Yönetim Kurulu.
c) Hesap inceleme komisyonu
d) Disiplin Kurulu.
Borsa meclisi ve görevleri
MADDE 7-  Borsa meclisi, Borsanın en üst denetim ve karar organıdır. Borsa Meclisi 5174 sayılı kanunun 39. maddesindeki hükümler gereğince yetkisini kullanır. Borsa da en az yedi meslek grubu kurulamadığından Meclis, Borsaya kayıtlı üyelerin kendi aralarından, her 4 yılda bir yargı gözetiminde yapılan seçimlerle seçeceği 14 asil üyeden oluşur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan, bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler.

 • Borsa yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
 • Kendi üyeleri arasından birlik genel kurul delegelerini seçmek.
 • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
 • Çalışma alanları içindeki örf, adet ve teamülleri tespit ve ilan etmek.
 • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
 • Çıkacak itilafları çözmekle görevli tahkim müessesesi oluşturmak.
 • Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için mahkemeler tarafından istenecek bilirkişi listesini onaylamak.
 • Borsa üyeleri hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezalara karar vermek.
 • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
 •  Taşınmaz alımına, satımına, inşa, ifraz, tevhit ve rehnine ve ödünç para alınmasına, kamulaştırma yapılmasına ve bu kanun hükümleri çerçevesinde şirketlere ortak olmaya karar vermek.
 • Borsa iç yönergesini kabul etmek ve birliğin onayına sunmak.
 •  Borsaya dahil maddelerden hangilerinin, daha sonra tescil ettirilmek şartıyla, borsa yerinin dışında alınıp satılabileceğini belirlemek ve bu şekilde alınıp satılacak maddelerin otuz günü geçmemek kaydıyla tescil edilmesine ilişkin süreyi belirlemek.
 •  Yönetim kurulunca borsaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
 •  Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları kurmak.
 • Yurt içi ve dışı sınai, ticari ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
 •  Tahsili imkansızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve borsaya olan aidat borçlarını yangın, sel, deprem ve benzeri tabii afetler gibi iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat anapara ve gecikme zammı borçlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile borsa veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
 •  Borsaya veya Türk ekonomi hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
 • İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Borsa yönetim kurulu ve görevleri.
MADDE 8 - Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu, 14 asil Meclis üyesi arasından dört yıl için seçilen, beş kişiden oluşur.
Borsa Meclisi kendi üyeleri arasından yargı gözetiminde 4 yıl için yönetim kurulu başkanını ve 14 asil üye arasından 4 asıl ve 4 yedek yönetim kurulu üyesini tek liste halinde seçer. Borsa yönetim kurulunun görevleri 5174 sayılı kanunun 41. maddesinde belirtilmiştir.
Borsa yönetim kurulunun görevleri.

 • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde borsa işlerini yürütmek.
 • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları borsa meclisine sunmak.
 • Aylık hesap raporunu borsa meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
 • Borsa personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine usulüne uygun olarak karar vermek.
 • Borsa personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta düzenlenen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
 • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek.
 • Bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
 • Borsada gerçekleştirilen işlemlerden doğacak ihtilafları çözmekle görevli hakem kurulunu belirlemek.
 • Borsa dışında yapılan işlemlerden doğabilecek ihtilafların çözümü için, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini hazırlamak ve onaylamak üzere meclise sunmak.
 • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
 • Borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
 • Hazırladığı iç yönergeyi meclise sunmak.
 • Borsaya ait her türlü incelemeyi yapmak, endeks ve istatistikleri tutmak ve başlıca maddelerin borsada oluşan fiyatlarını tespit etmek ve bunları uygun vasıtalarla ilan etmek.
 • Yüksek düzeyde vergi ve tescil ücreti ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyeleri ödüllendirmek.
 • Bütçede karşılığı bulunmak kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
 • Bu Kanunla ve sair mevzuatla borsalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.

Borsa yönetim kurulunun yetkilerinin devri
MADDE 9 - Borsa yönetim kurulu, gerekli hallerde yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir.
Borsa disiplin kurulu
MADDE 10 - Muğla Ticaret Borsası Disiplin kurulu, Borsaya kayıtlı üyeler arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur. Meclis üyeliğine seçilenler, Disiplin Kurulu üyeliğine seçilemezler.
Meclis, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile çalışma usul ve esasları 5174 sayılı Kanun ve Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları İle Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.
Borsa disiplin kurulunun görevleri

 • Borsa üyelerinin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.
 • Meclise, borsa üyeleri hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.

           Hesap İnceleme Komisyonu
MADDE 11 - Hesap İnceleme Komisyonu, Meclisin seçeceği üç asil, üç yedek meclis üyesinden oluşur. Her ay meclis toplantısından önce toplanarak Yönetim Kurulu tarafından Meclise görüşülmek üzere havale edilen aylık mizan, bilanço, gelir gider tablosu ve bütçe raporunu inceler ve meclise arz eder.
İÇ TEŞKİLAT
MADDE 12.- Borsa görevlerini organların kararına göre yürütmekle yükümlü iç teşkilat;
1-Genel Sekreterlik
2-Müşavirlikler
3-Servislerden oluşur.
Genel Sekreterlik
MADDE 13.- Borsanın işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilir. Genel sekreterin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olması gerekir:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum olmamak.
c) Askerlikle ilişiği bulunmamak.
d) Taksirli suçlar ve bentte sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
f) Mühendislik (ziraat), iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu olmak.
g) Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak.
Genel sekreter ve yardımcıları yönetim kurulu kararıyla atanır. Genel sekreter yardımcılarında da genel sekreterde aranan koşullar aranır.
Genel sekreter, yönetim kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Genel sekreter, meclis ile yönetim kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenler, borsanın iç çalışmalarıyla yazı işlerini düzenler ve yönetir,  borsa personeline gerekli emir ve talimatları verir ve çalışmalarını denetler, yönetim kurulu veya başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.
Gerek gördüğünde genel sekreter, ihtiyacı için genel sekreter yardımcısı ve büro işleri için personel alınması talebini yönetim kuruluna sunar.
Genel Sekreter, Meclis ve Yönetim Kurulu toplantılarına Meclis ve yönetim Kurulunun isteği çerçevesinde oy hakkına sahip olmadan katılabilir. Genel Sekreter, Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Borsa Organlarınca verilen görevleri ifa ile yükümlü iç teşkilatın amiridir.
 
Genel sekreter yardımcıları
Madde 14- Genel sekreter, mevzuat,  meclis ve yönetim kurulunun almış olduğu kararlar dahilinde borsa organlarının görevlerini eksiksiz yapabilmelerini sağlamak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Bu görevin gereği gibi yerine getirilebilmesi için yönetim kurulu gerektiğinde bir veya daha fazla genel sekreter yardımcısı atayabilir.
Genel sekreter, mevzuat, meclis veya yönetim kurulu tarafından kendisine verilen görevleri veya bunların bir kısmını yönetim kurulunun izni ile yardımcılarına devredebilir. Genel sekreter, görevli veya izinli olduğu süre için yardımcılarından birini, genel sekreter yardımcısının bulunmadığı hallerde ise en kıdemli birim amirlerinden birini vekil tayin eder.
Genel sekreterliğe vekalet edenler genel sekreterliğin tüm görevlerini yerine getirmekle görevli ve yetkili olup, yaptıkları bu iş ve işlemlerden sorumludurlar.
Müşavirlikler :
MADDE 15.-Ekonomi, mali ve hukuki konularda genel sekreterliğe bağlı olarak Borsa işlerinin yürütülmesinde yararlanılmak üzere yeteri kadar müşavir, mühendis, tekniker ve teknisyen çalıştırılabilir.
Servisler
MADDE 16.- Genel sekreterliğe bağlı hizmet birimleridir. Her servis bir şef tarafından yönetilir. Şeflerin en az yüksekokul mezunu olmaları şarttır. Şefler, servislerini ilgilendiren işleri, mevzuata, organların kararlarına ve genel sekreterliğin emirlerine uygun olarak süratli ve düzenli tarzda Personel yönetmeliğinin 4. maddesi hükümleri gereğince yürütürler.Servislerine bağlı personelin devam durumlarını işlerine bağlılıklarını, beceri ve kabiliyetlerini izlerler. Zimmetlerindeki evrak, demirbaş ve diğer kıymetlerin korunmasından sorumludurlar.
Şefler, servislerine havale edilen evrak ve işleri madde esaslarına göre sonuçlandırma durumunda olduklarından servislerinden çıkan evrakı paraf etmekle ve sonuçlandırılması gecikecek iş ve evrak hakkında sebepleriyle birlikte genel sekreterliğe bilgi vermekle yükümlüdürler.
Servislerde şef görevlendirilmediği taktirde, serviste çalışan memurlar 1. ve 2. paragrafta yazılı olan konulardan aynı şekilde genel sekreterliğe karşı sorumlu ve yükümlüdürler. 
Borsanın servisleri :
MADDE 17.-Borsanın servisleri şunlardır,

 • Muamelat servisi,
 • Muhasebe servisi,
 • Tescil, istatistik, kontrol servisi,
 • İç hizmetler servisi,
 • Laboratuar servisi,

MADDE 18.- Muamelat servisinin görevleri,

 • Organların toplantıları için gerekli hazırlığı yapmak,
 • Toplantıların tutanaklarını düzenlemek, alınan kararları ve bu kararlara ait defterleri mevzuata göre düzenlemek, ticari teamülleri takip ve derlemek.
 • Haberleşme ve arşivleme sistemine göre Borsaya gelen ve giden evrakın ilgili servislere dağıtımını yapmak, Borsada yazılan yazıları sevk etmek, sirküler, tebliğ ve genelgeleri ilgililere ve arşive intikal ettirmek,
 • Personelin özlük işlerini yürütmek,
 • Borsa üyelerinin, ajan, simsar ve komisyoncularının kayıt, sicil, terkin ve sair özlük işlerini Muamelat Yönetmeliğine göre düzenlemek,

Muhasebe servisi
MADDE 19.- Muhasebe servisinin görevleri,

 • Borsanın varlık borç ve alacak durumlarını ve değişikliklerin tespitini, değerlendirilmesini ve neticelerinin belirtilmesini sağlayacak esaslara göre muhasebe kayıtlarını tutmak,
 • Borsaya kayıtlı üyelerin aidatlarının ve tescil ücretlerinin muntazam bir şekilde tahsilini sağlamak, zamanında tahsil olmayanları takip etmek, temerrüt edenlerin listelerini her yıl genel sekreterliğin oluru ile Yönetim Kuruluna sunarak verilecek karara göre işlem yapmak ve tahsili imkansız hale gelmiş alacakları 5174 sayılı kanunun 39/p maddesi gereğince işlem yapmak.
 • Genel sekreterin kontrolünde Borsanın bil cümle alacak ve haklarını takip ve bunların tahsili işlerini yürütmek,
 • Aylık, yıllık mizanlarla bilanço ve bütçe taslağını hazırlamak, tahsisatı biten ve ya bitmek üzere olan fasılları genel sekreterin oluru ile yönetim kuruluna sunmak  ve maddelere yapılacak aktarma tekliflerini genel sekreterliğe bildirmek ,(madde no 66/b- yönetmelik15/c)
 • Borsa masraflarını mevzuat ve bu yönetmelik hükümleri ve itaya yetkililerin emirleri dahilinde ödemek üzere fişlerini tanzim ve tüm ödemelerin sarf belgelerini tetkike hazır şekilde saklamak,
 • Borsa binası gelir ve giderlerini ayrı bir hesapta takip etmek ve sene sonu bakiyesini netice hesabını almak,
 • Personelin sigorta ve emekli sandığı ile ilgili muameleleri yürütmek,
 • Borsa organlarında görev alanlara verilecek huzur haklarına ve personelin maaşları / ücretleri ile bu yönetmelikte verilmiş ve özlük haklarından doğan sosyal yardımlarına ait bordrolarının tanzimi ile bunlara tahakkuk eden istihkakları tediye etmek,  
 •  Yolluk ve harcırahları, Yönetim kurulu ve genel sekreterin ortak kararı ve her yılki harcırah yönetmeliğine göre tahakkuk ettirmek ve ödemek,
 • Bina, tesisat ve demirbaşların muhafazası, bakım ve onarımı için her bütçe döneminde munzam tedbirleri alarak nakdi ve kaydi olarak ikmalinde bulundurmak, demirbaş kayıt defterini tutmak, demirbaşlarını numaralayıp listelerini muhafaza etmek, kayıttan düşürülecekler için genel sekreterliğin onayını alarak gerekli işlemleri yapmak,(lüzumu 3 yıl sürecek olan demirbaş ve ayniyatlar genel sekreterin oluru ve yönetim kurulunun onayı ile demirbaş eşya defterine alınarak numaralandırılır.)
 • Her ihtiyaçtan evvel servislerin kırtasiye, matbu evrak, laboratuar malzemesi, yakacak, yakıt v.s. ihtiyaçlar için nakdi ikmali hazır tutmak ve genel sekreterliği önceden raporla uyarmak ve alınacak emirle gereğini yerine getirmek.
 • Bu yönetmelik ve mevzuat içinde sayılanları günün ve çağın gerektirdiği şekilde usulüne uygun olarak kanunlarca Borsa kayıtlarına dayanılarak düzenlenecek belgelerin ve örneklerinin onanmasında kullanılacak bilgilerin tetkik edilmeye hazır halde tutmak ve bilgisayar ile Internet üzerinden kullanılabilecek şekilde işletmeye sahip olmak.
 • Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda gerektiğinde diğer servislere yardım etmek.

Tescil servisi
MADDE 20.- Tescil, istatistik, kontrol servisinin görevleri:

 • Borsa içinde yapılacak alım ve satımları kontrol etmek, tanzim ve idare etmek, Borsaya tescillerini sağlamak,
 • Tescile getirilen alım ve satım beyannamelerini tetkikle, usulü içinde olanları tescil etmek ve muameleleri tescil defteri ile hesabı cari defterlerine intikal ettirmek,
 • Tescil edilen fiyatları Borsa salonunda ve internet de en kısa sürede ilan etmek,
 • Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenleri tanzim ve tevzi ile, iç ve dış borsalardan gelen fiyatları zamanında telefon, belgegeçer veya Internet vasıtası ile ilan etmek,
 •  Tescil muamelesinden doğmuş tahakkuk ve tahsilatı muhasebe servisine intikal ettirmek,
 • Borsaya kayıtlı üyelerin cari hesaplarında husule gelecek veya gelmiş açıkların sebeplerini araştırmak, kanunlar yetkisinde vergi daireleri ile irtibatlı çalışmak, durumu tahkikat evrakı ile birlikte genel sekreterliğe bildirmek,
 • Vergi Usul Kanunun, Türk Ticaret Kanunun ve ilgili kanun, tüzük, genelge, tebliğ yönetmeliklerin Ticaret Borsaları ile ilgili maddelerini takip etmek ve husule mümkün kalmayacak üye cari hesapların tahmil ettiği işleri yürütmek,
 • Muamelat Yönetmeliğinde yer alan iş ve hizmetleri ifa etmek.
 • Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda gerektiğinde diğer servislere yardım etmek.

İç hizmetler
MADDE 21.- İç hizmetler servisinin görevleri :

 • Borsa binasının temizlik ve onarım işlerini yaptırmak, gerekli temizlik malzemelerini temin etmek
 •  Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılmasını ve indirilmesini, Borsanın usulüne uygun olarak tedvirini sağlamak ve gerektiğinde genel sekreterin isteği ile bu günlere ait programları uygulamak,
 • Bekçilerin, temizlik işleri ile uğraşanların, çalışma işlerini düzenlemek,
 • Pasif korunma konusunda borsaya düşen görevleri yerine getirmek,
 • Borsa binasının tüm tesisatlarının bakım ve onarım işlerini yaptırmak,
 • Bekçilerin yıllık giyim ihtiyaçlarını genel sekreterliğin oluru ile belirlemek ve uygulamak,
 • Borsanın organlarını oluşturanların, genel sekreterin, genel sekreter yardımcısının ve servis şefleri ile memurlarının büro içi hizmetlerine amirlerinin gerekli gördüğü hallerde yardım etmek,
 • Büro içi iç hizmetleri (çay sunmak, meşrubat sunmak, gazete ve mecmua almak,...v.s.) işleri günlük ve usulüne uygun olarak yerine getirmek.

Laboratuar servisi
MADDE 22.- Laboratuar servisinin görevleri:

 • Laboratuar hizmetlerinin ihtiyaca ve zamana en uygun şekilde yapılabilmesi için araştırmalar yapmak ve genel sekreterliğe sunmak,
 • Üyeler tarafından getirilen numunelerin analizini yapmak ve bunlara ait tahakkuk eden her yıl belirlenen nispetteki tutarları tahsil etmek ve muhasebe servisine intikal ettirmek,
 • Analizleri yapılan numunelerin istatistiklerini tutmak ve genel sekreterliğe bildirmek,
 • Alıcı ve satıcıların müşterek istekleri doğrultusunda doğruluğu için analizi yapılması istenilen numunenin alınmasında bilirkişi olarak hazır bulunmak. Genel sekreterin talebi üzerine numune almak ve hakem heyetine delil olacak anlamda analiz sonuçlarını genel sekreterliğe rapor etmek.

Servisler arası ilişkiler
MADDE 23.- Servisler arası ilişkiler:
Borsa işlerinin uyumlu olarak yürütülmesi için servisler birbirleri ile devamlı sıcak ilişki halinde bulunurlar ve yardımlaşırlar. Genel sekreter ve yardımcısı bütün servislerin yaptığı iş ve ahenk ten sorumludur. Gerekli gördüğü hallerde Genel sekreter veya yardımcısı veya belirlediği yardımcısı servislerde çalışan şef ve memurlara ek görev tanzim edebilir.
MADDE 24- Satın alma işleri ve satın alma komisyonu.
Borsanın tüm ihtiyaçları mal alım usul ve esaslarına göre karşılanır. Her yıl bütçe hazırlanırken Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterin satın alma yetki, usul ve harcama miktarları belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter verilen yetki kadar teklifsiz mal alımı yapabilir.  Bu alımlar her ay sonunda liste halinde Yönetim Kuruluna sunulur. Büyük miktardaki alımlar Yönetim Kurulunun kararından sonra satın alma komisyonu marifeti ile yapılır. Satın alma komisyonu Genel Sekreter,  bir yönetim kurulu üyesi ve bir meclis üyesinden olmak üzere 3 kişiden oluşur. Üyeler kendi aralarından birini başkan seçer.
                                                                         ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEMSİL VE İMZA YETKİSİ
Borsada ehliyet, temsil ve imza yetkisi
MADDE 25. - Muğla Ticaret Borsası 5174 sayılı Kanun 39.maddesi hükmünce; taşınır ve taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, sosyal faaliyetleri desteklemeye, özendirmeye, bağış ve yardımlarda bulunmaya, okul ve derslik yapmaya, nakdi ve ayni eğitim yardımı vermeye, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya ve benzeri hukukî işlemler yapmaya yetkilidir.
Muğla Ticaret Borsanın hukukî temsilcisi yönetim kurulu başkanıdır.
Muğla Ticaret Borsasını hukuki temsilde borsayı ilzam eden ve edecek olan bilumum belge, yazı, evrak ve vesikalaryönetim kurulu başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya genel sekreterin ortak imzaları bağlar.
Bütçeden harcama,  yönetim kurulu başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve genel sekreterin veya sayman üyenin ortak imzası ile yapılır.
Yönetim kurulunun önerisi üzerine meclisçe saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, genel sekreter tarafından re'sen yapılabilir.
MADDE 26-Yönetim Kurulunca tespit edilen miktara kadar olan ödemeler, personelin ücretleri, ikramiyeleri, fazla mesai ücretleri, yemek bedelleri, tedavi giderleri, personele yapılan yardımlar, Borsanın rutin genel giderleri (telefon, elektrik, Internet, apartman aidatı, kargo giderleri, karara bağlanmış taksitler  vb.) yönetim kurulu veya genel sekreter tarafından görevlendirilmiş olanların harcırahları, Binanın bilumum tadilat, tamirat ve bakım  giderleri, yakıt giderleri gibi Borsa bütçesinden yapılan harcamalar, yönetim kurulu başkanı ile  yetkilendirdiği yönetim kurulu başkan yardımcısı ve ya genel sekreterin müşterek imzaları  ile yapılır.
     
       MADDE 27.- Muğla Ticaret Borsasını ilzam eden ve edecek olan bilumum belge, yazı, evrak ve vesikalar Borsa resmi mührünün ilavesi suretiyle, Yönetim Kurulu Başkanı ile en az bir yönetim kurulu üyesinin veya Genel Sekreterin müşterek imzalarını taşır. 
          
 MADDE 28- Muğla Ticaret Borsasının görevlerine ilişkin işlerde, Borsaya yükümlülük getirmeyen ve mükellefiyet altına sokmayan, bütün kuruluşlarla yapılacak iş ve işlemlerle ilgili; Borsayı hukuken bağlayan hukuki işlemler dışındaki her türlü yazışmalar ile kendisine Meclis ve Yönetim Kurulu tarafından verilen limitler dâhilinde taahhütname sözleşme, vekaletname gibi hukuki işlemlerde resen imza yetkisine Genel Sekreter sahiptir. Ancak, Yönetim Kurulunun izni ile harcama yetkisi dahil görev ve yetkilerinden bir bölümünü her faaliyet yılının başında yeniden tespit edilmek üzere yardımcılarına devredebilir.
          MADDE 29- Muğla Ticaret Borsasınca imza yetkilerini gösterir bir imza sirküsü hazırlanır. Bu sirküler yetkililerdeki vaki değişikliklere göre yenilenir. Gerektiğinde ilgili teşekküllere gönderilir.
          MADDE 30- Muğla Ticaret Borsası gelirlerinin tahsili muhasebe şefi veya muhasebe memuru ile Yönetim Kurulunca tahsilâta yetkili kılınan personelin Borsa mührü ilavesi ile müşterek imzaları makbuz veya elektronik ortamda dijital olarak yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
BORSA PERSONELİ
İŞE ALINMASI, ADAYLIK, SİCİL İŞLEMLERİ, AYRILMA, ÜCRET
Borsa personeli
MADDE 31.- Muğla Ticaret Borsasında ve kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler bu Kanunda yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tâbidir. Ancak, 5174 sayılı kanunun geçici 12. maddesi " Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte oda, borsa, Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilmekte olanların, mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam olunur." Hükmünce çalışmalarına ve statülerine devam eder. Borsa personelinin tayin terfi ve özlük hakları ile ilgili hususlar kanun ve personel yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.
Görev isteme 
MADDE 32.-Borsa da görev almak isteyenlerin Borsadan alacakları görev isteme formunu doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte genel sekreterliğe vermeleri gerekir.

 • Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
 • İkametgah ilmühaberi
 • Öğrenim durum belgesi aslı
 • Sağlık raporu
 • Savcılık temiz raporu
 • Varsa bir önceki işyeri belgesi
 • Askerlik durum belgesi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf

İşe alınma
MADDE 33.- İşe alınmak için başvuran adaylar, Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Genel Sekreter tarafından sınava tabi tutulur. Görevleri ile ilgili konularda üniversite ve düzeyi yüksek öğrenim gören adaylar sınava tabi değillerdir. Ancak birden fazla aday olduğu takdirde sınava tabi tutulurlar.
Sınavla ilgili şartları Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Genel Sekreterden oluşan 3 kişilik komisyon belirler. Sınav tarihi en az 7 gün önce adaylara yazılı olarak bildirilir. Komisyon, belirtilen yer ve saatte sınavı yapar ve sınav sonucunu bir rapor halinde, Yönetim Kuruluna bildirir. Personel alımı, bu rapora göre Yönetim Kurulunca, 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde yapılır. Yönetim kurulunun kararı doğrultusunda işe alınan personeli genel sekreter işe başlatır.
Göreve Başlama
MADDE 34.- Göreve atanan personelin göreve atanma tebliğinden itibaren geçerli mazereti olmadığı taktirde en geç 15 gün içinde göreve başlaması şarttır. Bu süre içinde göreve başlamamışsa görev işlemi geçersiz sayılır.
Adaylık
MADDE 35.-Borsada ilk kez göreve başlayanların adaylık süresi, 4857 sayılı İş Kanunun 9. maddesi hükümlerince personelin iş sözleşmesinin belirli süreli veya belirsiz süreli oluşuna ve çalışma biçimleri türüne göre belirlenir. 
Ancak deneme süreli iş sözleşmesi yapılan aday için iş sözleşmesine bir denenme kaydı konulacağından bu deneme süresi 2 aydır. İkinci ay sonunda Genel Sekreter aday personel hakkında rapor hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim kurulu ilk toplantısında aday personelin devam edip etmeyeceği hakkında karar verir.
Kadroların Hazırlanması ve Kabulü
MADDE 36 - Hizmetin gerektirdiği kadrolar bütçe imkânları göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulunun tek­lifi üzerine, Borsa Meclisinin onayıyla kesinleşir.
Görev Değişikliği
MADDE 37.- Borsada çalışan personel gerekli hallerde genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile değişik servis ve görevlerde istihdam edilebilir.
Ücret
MADDE 38.-Borsa personeline  ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre hak ettikleri  miktarlarda, ödenek, özel hizmet tazminatı, kasa tazminatı ve görev tazminatı ödenir. Ancak İş kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personele İş kanunun "ücret ve ücretin ödenmesi" ile ilgili maddelerine göre ücret ödemesi yapılır.
Personelin Eğitimi
MADDE 39.-Borsa personeli görevleri ile ilgili açılacak her türlü kurs ve seminere genel sekreterin teklifi Yönetim kurulunun kararı ile masrafları borsaca karşılanmak üzere gönderilir.
Sicil İşlemleri
MADDE 40.- Müşterek Personel Yönetmeliğine tabi çalışan ve İş Kanunu statüsünde ki her personel için bir sicil dosyası açılır ve durumu bu dosyaya işlenir. Sicil dosyasına personelin göreve başlangıcı, kadrosu, aylık ücreti terfileri, görev değişiklikleri aldığı takdirleri, cezaları, izinleri, sağlık durumları, medeni durumları, kişisel durumları ile bunlardaki değişiklikler işlenir. Emekliliği hak edenler ise personel yönetmeliğinin 24. maddesi hükümleri uygulanarak emekliye sevk edilir.
Sicil Raporu
MADDE 41.-5590 sayılı kanun statüsünde çalışan Personel için yılda bir defa sicil raporu düzenlenir. Ancak İş Kanununa göre istihdam edilmekte olan personel için sicil raporu tutulmaz. 
Sicil raporları personelin bağlı oldukları servis şefleri ile genel sekreterliğin görevli personel hakkında beceri, ahlaki durumu, çalışma tarzı, işine bağlılığı ve beşeri ilişkileri konusunda kanaatlerinden oluşur. Servis şeflerinin birinci derecede sicil amiri genel sekreter yardımcısı, genel sekreter yardımcısının birinci derecede sicil amiri genel sekreter ve genel sekreterin  birinci derecede sicil amiri  Yönetim Kurulu Başkanıdır. Servis şefi ve Genel Sekreter yardımcısı olmayan hallerde Genel Sekreter birinci sicil amiridir.
Genel sekreter düzenlenen sicil raporlarını ve sicil dosyalarını inceler. Değerlendirme sonuçlarını sicil raporlarına işler. Sicil raporları genel sekreterce saklı tutulur. Sonradan herhangi bir sebepten ilave , değişiklik ve düzeltme yapılmaz.2 yıl üst üste olumsuz sicil notu alan personelin durumu bir raporla genel sekreterlikçe yönetim Kuruluna sunulur.Yönetim Kurulu Personelin çalışma statüsüne göre personelin çalışma durumu hakkında kararını verir.Emekliliği hak edenler ise Müşterek Personel yönetmeliğinin 24. maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda resen emekliye sevk edilir.
 
Sicil Raporlarının Doldurulmasında Uygulanacak Not Usulü ve Notların 
Derecelendirilmesi
Madde 42- Sicil amirleri, sicil raporunu 100 tam not üzerinden değerlendirir ve sorulara verdikleri notların toplamını soru sayısına bölerek personelin sicil notunu tespit ederler. Her bir sicil amirince bu şekilde belirle­nen sicil notlarının toplamının sicil amiri sayısına bölünmesi suretiyle de personelin sicil no­tu ortalaması bulunur ve buna göre sicil notu ortalaması:
a) 60'dan 75'e kadar olanlar orta,
b) 76'dan 89'a kadar olanlar iyi,
c) 90'dan 100'e kadar olanlar çok iyi,
derecede başarılı olmuş, olumlu; 59 ve daha aşağı not alanlar ise yetersiz görülmüş, olumsuz sicil almış sayılır.
Sicil notu ve ortalaması hesaplanırken kesirler tam sayıya tamamlanır.
İşten Ayrılma
MADDE 43.-Personel en az 30 gün önce yazılı olarak müracaat etmek suretiyle görevinden ayrılabilir. Ayrılacak olan personel görevi ile ilgili kendisine verilmiş olan evrak ve demirbaşları bir tutanak ile eksiksiz bir şekilde bir üstüne teslim eder.
Borsadan ayrılan bir personel, geçerli bir ayrılma mazereti yoksa tekrar borsaya alınmaz. Ayrılan personele isteği üzerine görevi, çalışma süresi ve en son aldığı ücreti gösterir bir hizmet belgesi borsa mührünün ilavesi ve genel sekreterin imzası ile verilir.
SOSYAL YARDIMLAR ve HAKLAR
Doğum Yardımı
MADDE 44.-Çocuğu dünyaya gelen personele Personel yönetmeliğinin 27. maddesi hükmü uygulanır. Ana Baba borsa personeli ise yalnızca yardım anaya yapılır. Ancak Yönetim Kurulu isterse çocuğu olan personele Brüt maaşı tutarında ikramiye verebilir.
Çocuk Yardımı
MADDE 45.- Personelin bakmakla yükümlü olduğu her çocuğu için Personel yönetmeliğinin 27. maddesi hükmü uygulanır. Ancak bu yardım çocuğun öğrenim süresince ve öğrenim masrafları ile sınırlıdır.
Ölüm Yardımı
MADDE 46.-Memur olmayan Eşi ve bakmakla yükümlü çocuğu ölen personele ve personelin ölümü halinde Personel yönetmeliğinin 27. maddesi hükmü uygulanır. Ancak mirasçılarına Yönetim Kurulunca alınan kararla ölüm yardımı yapılabilir.
Sağlık ve Tedavi  Yardımı
MADDE 47.-Sağlık ve tedavi yardımları için sandıkça Borsaya bırakılan primlerden oluşan sağlık yardımları fonu yeterli gelmediği takdirde personelin sağlık ve tedavisi için gerekli yardım borsa bütçesinden karşılanır.
İkramiye
MADDE 48.-Bütçe durumuna göre Genel sekreterin tespit ve teklifi ve yönetim kurulunun onayı ile  belirlenen tarihlerde yılda  her statüdeki personele, ödeme tarihleri bütçe durumuna göre belirlenmek suretiyle, derece / kademe aylığı, taban aylığı, kıdem aylığı, ek gösterge, ödenek, özel hizmet tazminatı dahil,  aylık ücretleri tutarında  4 ikramiye verilebilir. İlk defa göreve başlayanlar, çalıştıkları süreye isabet eden oranda (kıstelyevm) ikra­miye alırlar.
Ayrıca tahmini bütçe fazlası da yönetim kurulunun teklifi Meclisin onayı ile personelin ücretleri oranında ikramiye olarak verilebilir.
 
 
Ayrılma Tazminatı 
MADDE 49.-Borsa Personeline Personel yönetmeliğinin 32. maddesi gereğince hesap edilecek miktarda, personel yönetmeliğine göre ayrılma tazminatı ve İş Kanununa tabi çalışanlara da kıdem tazminatı verilir.
Genel Haklar 
MADDE 50.- Müşterek Personel Yönetmeliğine tabi personele personel yönetmeliğince tanınan haklar uygulanır. Ancak İş kanununa tabi personel ilgili kanun ve yönetmeliklerindeki haklarından yararlandırılır.
İZİNLER